NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Stretnutie členov prípravného výboru so sympatizantmi občianskeho združenia

 

Členovia prípravného výboru občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae sa dňa 19. januára 2008 v reštaurácii Pod brezou v Branči (okres Nitra) stretli so svojimi sympatizantmi.

Pracovné stretnutie otvoril a viedol predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. Pán Ferenc Erdődy vo svojom príhovore pripomenul ideový zámer zakladateľov združenia. Zdôraznil historické poslanie šľachty, ktorá sa etablovala v Karpatskom priestore bez rozdielu národnosti a vierovyznania. „Po zániku Veľkomoravskej ríše niet v tomto Karpatskom priestore inej legitímnej šľachty než tej, ktorá - v súlade s obyčajovým právom platným na tomto území - pochádza z moci Apoštolskej Svätoštefanskej Koruny. Takýmito šľachticmi boli ľudia rôznych národností. Každý z nás nech si svoju národnosť ponechá, nech je na ňu hrdý a nech si ju ctí a váži“ – povedal Ferenc Erdődy. V ďalšej časti svojho príhovoru predostrel pozitívne vízie šľachty do budúcna, na ktorých by sme mali všetci participovať.

Predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. podal podrobný výklad k jednotlivým formám členstva a k pokynom pre vyplnenie žiadosti o prijatie za člena občianskeho združenia.

V diskusii potom predseda občianskeho združenia odpovedal na otázky týkajúce sa predpokladov členstva a obsahových náležitostí prihlášky za člena. Diskusia postupne prešla v neformálny rozhovor o členstve v občianskom združení a o napĺňaní jeho cieľov.

 

 

Ferenc Erdődy (tretí zľava) sa prihovára k účastníkom stretnutia

 

 

Účastníci stretnutia Ferenc Xavér Erdődy, Ing. Anton Kvassay, Ing. Eva Jánošíková a Vladimír Forgáč sledujú príhovor Ferenca Erdődyho

 

 

Jaroslav Eiselt, Mgr. Štefan Karol Domonkos,  Ferenc Erdődy a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. počas diskusie

 

 

Jaroslav Eiselt, Mgr. Štefan Karol Domonkos a Ferenc Erdődy počas diskusie

 

 

Jaroslav Eiselt (chrbtom), Mgr. Štefan Karol Domonkos, Ing. Eva Jánošíková a Vladimír Forgáč pri neformálnom rozhovore

 

 

Jaroslav Eiselt a Ing. Anton Kvassay pri neformálnom rozhovore

 

 

Účastníci stretnutia (zľava doprava): Ferenc Xavér Erdődy, Ing. Anton Kvassay, Ing. Eva Jánošíková, Vladimír Forgáč, Jaroslav Eiselt, Mgr. Štefan Karol Domonkos, Ferenc Erdődy a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.