NOBILITAS  CARPATHIAE

Magyar történelmi családok

CIVIL SZERVEZETE

 

 

 

Slávnostný ustanovujúci šľachtický snem

 

Dňa 13. decembra 2007 sa v reštaurácii Pod brezou v Branči (okres Nitra) uskutočnil slávnostný ustanovujúci šľachtický snem občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae, a to za účasti zakladajúcich členov:

* Mgr. Štefan Karol Domonkos (Piešťany),

* RNDr. Eva Domonkosová (Piešťany),

* Ferenc Erdődy (Lučenec),

* Božena Erdődy (Lučenec),

* Ferenc Xavér Erdődy (Nitrianske Hrnčiarovce),

* Mgr. Matej Kasanický (Bratislava),

* JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. (Nové Zámky),

* MUDr. Zuzana Práznovszká (Nové Zámky),

* Mgr. Éva Práznovszky (Nové Zámky) a

* Bc. Mikuláš Práznovszky (Nové Zámky).

Iniciátor založenia občianskeho združenia pán Ferenc Erdődy v rámci úvodného slávnostného prejavu v mene všetkých zakladajúcich členov vyjadril úprimnú radosť zo vzniku občianskeho združenia jeho zaregistrovaním na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 4. decembra 2008. Poďakoval sa prípravnému výboru a jeho splnomocnencovi JUDr. Ing. Mikulášovi Práznovszkymu, CSc. za jeho prácu pri vytvorení stanov združenia, založení združenia a jeho registrácii. Vyzval prítomných, aby v budúcnosti prispeli podľa svojich možností a schopností k napĺňaniu cieľov združenia. Poukázal na to, že potomkovia šľachticov majú svoje nezastupiteľné miesto aj v dnešnej demokratickej a právnej spoločnosti, najmä pri prehlbovaní hrdosti k našim dejinám, pri ochrane kultúrnych hodnôt vytvorených našimi predkami a pri posilňovaní morálky.

Po úvodnom prejave Ferenca Erdődyho účastníci snemu oslávili vznik občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae slávnostným prípitkom.

Na návrh Ferenca Erdődyho bol za predsedu občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae zvolený JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. Predseda združenia sa po svojom zvolení poďakoval za prepožičanú dôveru a vyjadril odhodlanie vykonávať svoju funkciu nielen v prospech členov občianskeho združenia a jeho sympatizantov ale aj v prospech celej spoločnosti.

Predseda občianskeho združenia v diskusii informoval prítomných o doterajších a budúcich nevyhnutných administratívnych úkonoch súvisiacich so založením občianskeho združenia a o návrhu činnosti združenia na najbližšie obdobie. Za prioritné považuje propagáciu občianskeho združenia a postupné rozširovanie jej členskej základne.

V ďalšej časti diskusie účastníci snemu vyjadrili nádej v oživenie tých spoločenských hodnôt, ktorých nositeľmi bola v minulosti šľachta a ktoré sú zlučiteľné s princípmi moderného demokratického a právneho štátu.

(Text a foto: MP)

 

 

 

Ferenc Erdődy  pri slávnostnom úvodnom prejave

 

 

Zakladajúci členovia občianskeho združenia pri slávnostnom prípitku

 

 

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. so svojou rodinou

po jeho zvolení za predsedu občianskeho združenia